Direkt zum Inhalt springen

GS 22-75a

Publikation
Abl 2009 2194

Inkraftsetzung
1. Oktober 2009 (Abl 2009 2200)

Materialien
- Erziehungsratsbeschluss vom 11. September 2009

Historie
GS 19-219 mit Änderungen vom 16. Mai 2001 (GS 20-105), vom 4. September 2002 (GS 20-263) und vom 11. September 2006 (GS 21-89).